Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő, adatfeldolgozó megnevezése, adatkezelés ténye

 1.1. Adatkezelő:

Cégnév: MOCCA TEAM Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: MOCCA TEAM Kft.
Székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 16.
Postacím: 4034 Debrecen, Vágóhíd utca 16.
Cégjegyzékszám: 09-09-006469
E-mail: moccateam@moccateam.hu
Telefon: +36 52 414 444
Honlap: www.kaveautomata-debrecen.hu
Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-134573/2017

 1.2. Adatkezelés ténye:

Az adatkezelő a www.kaveautomata-debrecen.hu weboldal (továbbiakban: weboldal, vagy honlap) működtetése során az ott található ajánlati űrlapot kitöltő ajánlatkérő; kapcsolati, jelentkezési űrlapot kitöltő érdeklődő; webáruházban megrendelést leadó megrendelő; hírlevél feliratkozó felületen feliratkozó (továbbiakban együttesen: érintett) adatait kezeli.

A 14. életévét be nem töltött, vagy az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást.

1.3. Adatfeldolgozó:

Név: Atyi Alexandra egyéni vállalkozó
Székhely: 4030 Debrecen, Muskotály utca 18.
Nyilvántartási szám: 51999812
Adatfeldolgozás ténye: adatkezelővel történt szerződéses megállapodás alapján
Az adatfeldolgozó az adatok feldolgozásához külső szolgáltatókat is igénybe vesz (Facebook Inc., Google LLC, The Rocket Science Group LLC, SLJP-Invest Kft.).
Kezelt adatok: név, e-mail cím

 2. Az adatkezelés alapjául szolgáló legfontosabb jogszabályok és jelen adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmakra vonatkozó értelmező rendelkezések

 2.1. Jogszabályok:
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)
2.2. Értelmező rendelkezések:
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  – a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  – az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

3. Ajánlatkéréshez, kapcsolatfelvételhez kapcsolódó adatkezelés

Az ajánlatkérő űrlapok, kapcsolattartó űrlapok kitöltéséhez adatkezelő az alábbi adatok megadását kéri:

 • név
 • cégnév
 • e-mail cím
 • telefonszám
3.1. Az ajánlatkéréshez, kapcsolatfelvételhez kapcsolódó személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosításhoz elengedhetetlenül szükséges
Cégnév azonosítást segíti
E-mail cím a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a válasz
Telefonszám a kapcsolattartás célját szolgálja
3.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett (Ön) hozzájárulása.

3.3. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat az ajánlati, kapcsolatfelvételi kötöttség lejártát követően törli.

4. A webáruházban történő megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Kezelt adatok Adatkezelés célja
Név (keresztnév, vezetéknév) Beazonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez, kapcsolattartáshoz elengedhetetlenül szükséges.
Cégnév Számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges.
E-mail cím A kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez, számla megküldéséhez szükséges.
Telefonszám Gyorsabb kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez, szállítási idő pontosításához szükséges.
Számlázási cím (ország, cím, város, megye, irányítószám) Számla kiállításához szükséges.
Szállítási cím (ország, cím, város, megye, irányítószám) Megrendelés teljesítéséhez, szállításhoz szükséges.
4.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett (Ön) hozzájárulása, számlázási adatok esetében, jogszabály (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, kötelező adatkezelés).

4.3. Az adatkezelés időtartama:

A megrendelés során megadott és rögzített személyes adatok kezelése addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett (Ön) az adatok törlését az adatkezelőnél nem kéri, kivéve a vásárlás folyamán készült számla a vásárló (érintett) által a megrendelés során megadott és rögzített adatokkal a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra tárolásra kerül.
A számviteli bizonylatokat, tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni azokat.
A személyes adatok törlését az érintett bármikor kérheti írásban, az adatkezelő által jelen tájékoztató 1. pontjában megjelölt elérhetőségeken. A törlési kérelem beérkezését követően a személyes adatokat az adatkezelő törli a rendszeréből 25 napon belül.

5. Hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó adatkezelés

5.1. A hírlevél feliratkozáshoz kapcsolódó személyes adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Adatkezelés célja
Név azonosításhoz szükséges
E-mail cím a kapcsolattartás célját szolgálja, erre kerül továbbításra a hírlevél
5.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja az érintett (Ön) hozzájárulása.

5.3. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a személyes adatokat hírlevél leiratkozást követően törli.

6. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

6.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás:

Az érintett (Ön) által megadott személyes adatokat az adatkezelő és az adatfeldolgozó munkatársai kezelhetik, az ajánlatkérés teljesítése, a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, hírlevelek kiküldése céljából.
Adatkezelő a személyes adatokat harmadik fél részére nem adja át, kivéve, ha az, a szerződés (megrendelés) teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre – pl. futárszolgálat –, vagy adatkezelőnek a szerződésből eredő követelésének érvényesítéshez (pl. ügyvédi felszólító levél), vagy egyéb felmerült jogi probléma megoldásához (pl. közjegyző) továbbá, a könyvelési feladatok ellátásához szükséges (pl. könyvelő).
Ezen esetben az érintett a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt feltételek elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy adatkezelő harmadik személlyel közölje a szükséges (például: név, cím, e-mail cím, szállítás esetén: név, szállítási cím, telefonos elérhetőség) személyes adatokat.
A harmadik személy az adatkezelőtől kapott adatokat, kizárólag szerződéses feladatainak teljesítése érdekében használhatja fel, azokat semmilyen formában nem jogosult harmadik fél részére átadni, továbbítani, a szerződéses kötelezettsége teljesítését követően pedig köteles azokat törölni.
Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

6.2. Adatbiztonsági intézkedések:

Adatkezelő az adatfeldolgozás során adatfeldolgozót (tárhely-szolgáltatót) igénybe vesz.
Az adatkezelő a megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

7. Az érintett (Ön) adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

7.1. Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett, az adatkezelőnek 1. pontban megadott elérhetőségein keresztüli írásbeli kérelmére, az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett részére, az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezelő köteles az érintett általi írásbeli kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást, az érintett (Ön) által megadott elérhetőségre küldött levélben. A tájékoztatás ingyenes.

7.2. Adat helyesbítéséhez való jog:

Az érintett bármikor kérheti az adatkezelő 1. pontban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban, a helytelenül rögzített személyes adat helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 25 napon belül a kérelmet teljesíti, és erről az érintett (Ön) által megadott elérhetőségre küldött levélben az érintetett tájékoztatja.

7.3. Adat törléséhez való jog:

Az adatkezelő törli a személyes adatot, ha

 • kezelése jogellenes,
 • az érintett – a kötelező adatkezelés kivételével – az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban kéri,
 • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az érintett (Ön) kérelme esetén az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben Önt értesíti.

7.4. Adat zároláshoz való jog:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett (Ön), az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az érintett (Ön) kérelme esetén az adatkezelő a kérelmet legfeljebb 25 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben Önt értesíti.

7.5. Adat megjelölése:

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén írásban vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
Az adatkezelő erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben Önt értesíti.

7.6. Adat helyesbítés, zárolás, megjelölés és törlése vegyes rendelkezései:

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés akkor mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés agy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintetett a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7.7. Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett, az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségének valamelyikén, írásban tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről írásban tájékoztatja a kérelmezőt. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő az előbbi határidőt elmulasztja az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391-1400
Fax: + 36 1 391-1410
Honlap: www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

7.8. Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén, bírósághoz fordulhat, az Infotv. 22. §-ában foglaltak szerint. A bíróság soron kívül jár el.

8. Vegyes rendelkezések

Az érintett az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárul adatai kezeléséhez és elfogadja a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az érintettek honlapon történő előzetes értesítése mellett, egyoldalúan módosítsa.
Az Adatkezelési Tájékoztatóra és a személye adatok kezelésére a magyar jog az irányadó.

9. Tárolt adatok lekérése

Adja meg azt az e-mail címét, amiről meg szeretné tudni, hogy milyen adatokat tárolunk hozzá tartozóan! Ha módosítani szeretné adatait, vagy töröltetni rendszerünkből, szintén adja meg e-mail címét! A célnak megfelelően jelölje be a négyzetet! Lekérését követően válaszüzenetet kap, ezért kérjük, figyelje a spam mappát is!
Amennyiben nem tartunk nyilván semmilyen adatot a megadott e-mail címhez kapcsolódóan, akkor az e-mail cím további tárolását nem valósítjuk meg, nem kerül bele semmilyen adatbázisunkba.

10. Sütik